Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de la informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es manifesten les següents dades: l’empresa titular de domini web es Solidança Treball, Empresa d'Inserció, SL. (en endavant Solidança), amb domicili a aquests efectes a C/Raval les Begudes, s/n 08970 Sant Joan Despí, Barcelona número de C.I.F.: G61291894 inscrita al registre mercantil . Correu electrònic de contacte: solidan@solidanca.cat del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de Solidança atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí mostrades. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.alberg.solidanca.cat proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) d’Internet pertanyents a Solidança o als seus llicenciants als que l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies)que Solidança ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii)provocar danys als sistemes físics i lògics de Solidança, dels seus proveïdors o de terceres persones,introduir o difondre a la ret virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats ; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Solidança es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes,pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Solidança no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de fòrums,xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Solidança compleix amb les directius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, junt amb cada formulari de demanda de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a solidan@solidanca.cat, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.
Així mateix, Solidança informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Solidança per se o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de Solidança o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Solidança. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de titularitat de Solidança. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Solidança.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Solidança no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lascius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Solidança es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas de que a www.alberg.solidanca.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Solidança no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas,Solidança no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Solidança es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS

Solidança perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Solidança podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

La relació entre Solidança i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
Avís Legal redactat seguint el: Model d’Avís Legal web d’Espanya.